fbpx

תנאי השימוש באתר ובשירותים

תנאי שימוש ומדיניות האתר "NLPflix"

האתר NLPflix מופעל על-ידי י׳ קורן.
כתנאי לשימוש באתר NLPflix" nlpflix.yudkoren.co.il״ עליך להסכים לתנאים אלה. בשימוש באתר את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application).

מדיניות ביטול השתתפות באירוע, פעילות, קורס או ההרצאה והחזר כספים.
משתתף אשר נרשם ושילם, והתשלום נפרע במלואו, יוכל לבטל את השתתפותו בקורס או בהרצאה בתנאים הבאים:
ביטול עד 14 יום לפני תחילת הקורס, או ההרצאה הראשונה בקורס (לא כולל יום ההרצאה עצמו): התשלום יוחזר למעט 150 ש"ח המשמשים כדמי הרשמה.
ביטול עד 5 ימים לפני תחילת הקורס, או ההרצאה הראשונה בקורס (לא כולל יום ההרצאה עצמו): יוחזרו 50% מגובה התשלום.
ביטול ב-24 השעות שלפני מועד תחילת הקורס או ההרצאה הראשונה של הקורס: לא יוחזר התשלום.
הודעת הביטול צריכה להישלח מטופס יצירת קשר באתר "NLPflix", ומועד שליחת ההודעה הנקוב בה ישמש כמועד קובע לעניין ביטול ההרשמה וההחזר הכספי.
ההחזר הכספי ישלח למשלם שביטל הרשמתו – תוך 30 יום מיום הביטול, באמצעי תשלום לפי בחירת מארגני הקורס/ההרצאה.

קישורים
חלק מהקישורים שבאתר "NLPflix" מובילים למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, באתרים חיצוניים לאתר "NLPflix". המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על-ידי י׳ קורן, מטעמו, בעידודו או בהסכמתו. איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואיננו מפקחים על אתרים כאלה. אתרים מסויימים עלולים לכלול מידע ותכנים בלתי חוקיים או בלתי ראויים מטעם אחר. איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. איננו מביעים כל עמדה לגבי אמינות, הולמות, חוקיות, דיוק, עדכניות ושלמות המידע שבאתרים חיצוניים, ואיננו יכולים להתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתנו המוחלט. י' קורן לא ישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר NLPflix על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. את/ה מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף ממנו, לשדר או להפיץ אליו או ממנו, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתו המפורשת בכתב ומראש של י' קורן, ובכלל זה מידע או חומר:
א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית;
ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות, ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרים העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת ומראש של י' קורן;

את/ה מתחייב לפצות את י' קורן, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה.

פרטיות
י' קורן יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידו לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר זה, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. י' קורן יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ובהצטרפותך לאתר זה אתה נותן הסכמתך לשימוש זה. י' קורן רשאי להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר NLPflix – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

דיוור
בגלישה באתר זה, אתה נותן את הסכמתך המלאה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט או בווטסאפ – מידע פרסומי, בין אם מידע שאנו נפרסם ובין אם מידע שהתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. אתה מסכים ומאשר לקבל הודעות ללא המילה ״פרסומת״ בכותרת או בגוף ההודעה. בכל רגע תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה על-ידי לחיצה על קישור ההסרה שבתחתית כל הודעת אימייל, או השבה להודעות טקסט או ווטסאפ עם המילה ״הסר״.

מידע מסחרי ופרסומות
איננו אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר NLPflix. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

קניין רוחני
המאמרים, הסרטונים, ההרצאות, הקורסים, האתר וכל המידע הכלול בהם, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, וידאו, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, להדפיס, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה ושל הקורסים וההרצאות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת י' קורן ו/או הבעלים החוקיים, מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך הרשאה לצפות באתר אינטרנט זה בלבד ולהשתתף בקורסים ובפעילויות שמארגנים בעלי האתר ומפעיליו. זכויות הבעלות באתר ובחומר הלימודי הנלמד בהרצאות ובקורסים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותו של י' קורן ובבעלות הבעלים החוקיים של הזכויות. כל הזכויות שלא הוענקו בכתב במפורש שמורות לי' קורן.
זכויות היוצרים של כל התמונות, הלוגואים, הסימנים המסחריים, ו/או השמות, המופיעים באתר זה – שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.
סימני המסחר "יוד קורן", "י' קורן" ״NLPFLIX״, וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
השירותים והמידע באתר "NLPflix" ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ועם כל הפגמים. לא ניתן להתאימם למטרה מסוימת לפי צרכיו של כל משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי י' קורן בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר "NLPflix". השימוש בשירותים הוא תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר "NLPflix". איננו מתחייבים ששירותי אתר "NLPflix" לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל י' קורן או אצל מי מספקיו.

שירותי NLP
יובהר כי השירותים המסופקים על-ידי י׳ קורן הם הנחיית NLP, ולא טיפול. וכי בכל מקום בו מוזכרת המלה ״טיפול״ הכוונה היא ל-״טיפול״ בלשון העם ואינה מתייחסת ל״טיפול״ במשמעותו על-פי הוראת החוק.
יובהר כי י׳ קורן הינו מנחה NLP בדרגת מאסטר. הוא איננו רופא, פסיכולוג או פסיכיאטר ואינו מספק או מתיימר לספק שירותי רפואה, ייעוץ רפואי, ו/או טיפול או ייעוץ פסיכולוגי.
הצעות, שיטות, טכניקות ו/או תהליכים העשויים להיות מוצגים בסרטונים המוצגים באתר הם באחריותם הבלעדית של יוצרי התוכן, ואינם בשום פנים ואופן באחריות י׳ קורן.
בכל מקרה – הצעות אלה אינן באות להחליף ייעוץ מקצועי או טיפול רפואי משום סוג.

הסרת אחריות
מפעילי האתר, בעליו, ו/או מי מטעמם אינם מבטיחים למבקרי האתר ו/או למשתתפי הקורסים וההרצאות – הצלחה כלכלית, מסחרית, עסקית, בריאותית, נפשית ו/או אחרת, או כל שיפור אחר. בעצם השתתפותך בקורסים ו/או בהרצאות, קריאת המאמרים ו/או צפיה בסרטונים – אתה מבין ומסכים כי האחריות על הצלחתך חלה עליך ותלויה בפעולותיך, בכשרונך ובגורמים שונים נוספים. לא תהיה לך תלונה או טענה כנגד בעלי האתר, מפעיליו, מדריכי הקורסים ובאי כוחם, בגין תוצאות ו/או נזקים שנגרמו לך משימוש בשיטות ובטכניקות שנלמדו או תוארו במאמרים, בסרטונים, בקורסים או בהרצאות.

שינויים באתר והפסקת השירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי י' קורן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.